บรรณานุกรม

กิดานันท์ มลิทอง.  (2540).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ครรชิต มาลัยวงศ์ และโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์.  (2542).  ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์.
วาสนา สุขกระสานติ.  (2540).  โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์).  กรุงเทพฯ :          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.  (2544).  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ และวศิน เพิ่มทรัพย์.  (2543).  ผ่าคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

 

จัดทำโดย ครูฉิมพลี วิมลธรรม

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล