จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

จุดประสงค์การเรียนรู้
     
 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่


มาตรฐาน ว4.2

.......................เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
....................... สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
.......................และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 
     
 

มาตรฐานช่วงชั้น
......................สืบค้นทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว
..................... ความเร่ง ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงและคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง
...................... โดยศึกษาเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและ
...................... การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 
     
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค
.....................ใช้ทักษะสืบค้น ทดลอง คำนวณหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง
......................กับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ตรงเวลา
.....................และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
     
 

จุดประสงค์การเรียนรู้
...............1. สำรวจตรวจสอบ  อธิบาย  ระยะทาง  การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง และ
  ................. คำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะหนึ่ง ความเร็ว ความเร็วขณะหนึ่ง
................... ความเร่ง  ความเร่งขณะหนึ่ง ได้  
...............2. ทดลองหาอัตราเร็วและความเร่ง  จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
.. .... ...... ... และจากสถานการณ์ที่กำหนดให้  ร่วมมือกันปฎิบัติการและใช้ทักษะทางภาษาเขียนรายงาน
... ... ..... .... การทดลองได้อย่างถูกต้องและโดยสอดคล้องกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
....... .... .. .   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
...............3 สำรวจตรวจสอบ สืบค้น และอธิบายความสัมพันธ์ ...............
.... . ........ ..
ของปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในแนวราบด้วยความเร่งคงที่
.... ... ..... ... และสามารถคำนวณหาปริมาณต่างๆตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้
................4. สำรวจตรวจสอบ สืบค้น และอธิบายความสัมพันธ์
. .. . ........... ของปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงที่
. .. . . ..........และสามารถคำนวณหาปริมาณต่างๆตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

 
 
หมายเหตุ การเรียน online นี้ไม่สามารถปฏิบัติการการทดลองได้
แต่ได้จำลองสถานะการณให้นักเรียนศึกษาได้
 
     
 

กลับเมนูหลัก

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล