กฎของฟาราเดย์

กฎของฟาราเดย์

กฎการแยกสารด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย์ กล่าวไว้ว่า " ปริมาณไฟฟ้าที่ผ่านเข้าในเซลล์ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการเปลี่ยนแปลงสมมูลของสารที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าของเซลล์นั้น" ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการได้ดังนี้

Q = F x No.equivalents ............ (1)

Q = ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ถูกพาเข้าสู่เซลล์ มีหน่วยเป็น C
F = เป็นค่าคงที่ของฟาราเดย์ มีค่าเท่ากับ 96,485 คูลอมบ์ (C) หรือ 6.022 x 10 23 อิเล็กตรอน

เมื่อการไหลของกระแส (i) คงที่ที่ 1 แอมแปร์ (A) ในเวลา (t) 1 วินาที (s) จะได้ว่า

Q = i x t ............ (2)

จาก (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์ ดังนี้

1

เมื่อ n คือ จำนวนโมลของอิเล็กตรอน เช่น

1

n = 2 โมลของอิเล็กตรอน

 

 

สารบัญเว็บ : Site Map

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล