เปรียบเทียบ เซลล์กัลวานิก กับเซลล์อิเล็กโทรไลต์

 

เซลล์กัลวานิก และ เซลล์อิเล็กโทรไลต์

เปรียบเทียบ เซลล์กัลวานิก กับเซลล์อิเล็กโทรไลต์

เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์

1. เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

2. ขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

3. ขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน

4. ขั้วแอโนดเป็นขั้วลบ ขั้วแคโทดเป็นขั้วบวก

5. มีค่า E เป็นบวก ปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดได้เอง

 

1. เปลั้ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมี หรือพลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

2. ขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

3. ขั้วแคโทดเกิดปฏิกิรยารีดักชัน

4. ขั้วแอโนดเป็นขั้วลบ ขั้วแคโทดเป็นขั้วบวก

5. มีค่า E เป็นลบ ปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดเองไม่ได้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าช่วย

 

 

สารบัญเว็บ : Site Map

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล