พอลิเมอร์

- ความหมายของพอลิเมอร์

- ประเภทของพอลิเมอร์

- การเกิดพอลิเมอร์

- พลาสติก

- พลาสติกรีไซเคิล

- เส้นใย

- ยาง

-ประวัติพอลิเมอร์

- พอลิเมอร์สังเคราะห์

- คุณสมบัติของพอลิเมอร์

- รูปแบบการใช้งานของพอลิเมอร

- ชนิดของพอลิเมอร์

เส้นใย

เส้นใย (Fibers) คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของโมเลกุลสามารถนำมาเป็นเส้นด้าย หรือเส้นใย จำแนกตามลักษณะการเกิดได้ดังนี้

ประเภทของเส้นใย

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล