อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หน้าแรก              

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร์
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
  การต่อตัวต้านทาน
  การต่อตัวเก็บประจุ
  การต่อไดโอด
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  ออดไฟฟ้า
  ไฟกะพริบ
 แบบทดสอบ
เกี่ยวกับเรา

    การต่อตัวเก็บประจุ

     
 
การเก็บประจุการต่อตัวเก็บประจุนั้น จะมีแถบสีขาว เขียนสัญลักษณ์เป็น
เครื่องหมาย (-)เครื่องหมายลบ  บอกให้ทราบว่า  ขาของตัวเก็บประจุ
ที่อยู่ข้างเดียวกันกับแถบสีขาวนั้นเป็นขั่วลบ  การต่อนั้นต่อได้ทั้งแบบ
อนุกรม  และแบบขนาน

 
 


การประจุไฟให้กับตัวเก็บประจุสามารถทำได้โดยการต่อตัวเก็บประจุ
เข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยแบตเตอรี่จะจ่ายไฟให้แก่ตัวเก็บประจุ ดังนั้นเข็มแอมมิเตอร์จึงเบนไปจากเดิมในระยะแรกและเบนกลับมาชี้
ที่ศูนย์ในเวลาต่อมาเมื่อการประจุสิ้นสุด และจะมีประจุไฟฟ้าเก็บไว้ใน
ตัวเก็บประจุ


การคายประจุ

ถอดถ่านไฟฉายออก แล้วนำตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรม
 เพื่อทำการคายประจุที่อยู่ภายใน ตัวเก็บประจุ
ดังนั้นเมื่อนำตัวเก็บประจุที่ประจุไฟแล้วมาต่อเข้ากับวงจร จึงพบว่าเข็มของแอมมิเตอร์สามารถเบนไปได้ แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้า
ไหลในวงจร แต่เมื่อทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุ
จะค่อยๆ สูญเสียไป ดังนั้นการต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าซึ่งต่อกับ
ตัวเก็บประจุไฟแล้ว จึงเป็นการช่วยให้ตัวเก็บประจุสูญเสียประจุไฟฟ้าได้ช้าลง


 

Electronic Basic
Design for 1024x768 pixels
   
     

 

หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื้อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Web page By : Team Rittiya
Design : b-november@hotmail.com  ,  Content : hotkid_1992@hotmail.com
Rittiyawannalai School
 
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล