แบบทดสอบชุดที่ 8

เรื่อง พลังงานไอออไนเซชัน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อสอบแต่ละข้อสามารถคลิกคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

1.  ข้อใดคือความหมายของพลังงานไอออไนเซชัน

  ก.  พลังงานที่ธาตุดูดเข้าไปเมื่อรับอิเล็กตรอน
  ข.  พลังงานที่ธาตุคายออกมาเมื่อรับอิเล็กตรอน
  ค.  พลังงานที่ธาตุดูดเข้าไปเมื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม
  ง.  พลังงานที่ธาตุคายออกมาเมื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม

   

2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไอออไนเซชัน
  ก.  IE3  >  IE2  >  IE1
  ข.  IE1  >  IE2  >  IE
  3
  ค.  IE1  >  IE3  >  IE2
  ง.  IE2  >  IE>  IE
  3
   
3. ข้อใดเขียนสมการพลังงานไอออไนเซชันลำดับ 2 ได้ถูกต้อง
  ก.  X(g)   ®   X+(g) + e–
  ข.  X+(s)   ®   X2+(g) + e–
  ค.  X+(g)   ®   X2+(g) + e–
  ง.  X2+(g)  
  ®   X+(g) + e–
   
4. ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันไม่ถูกต้อง

ก.  I > Cl > F
ข.  Li > Na > K
ค.  Be > Mg > Ca
ง.  C > B > Be

 

5. ข้อความใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานไอออไนเซชัน

  ก.  พลังงานไอออไนเซชัน ตามหมู่มีแนวโน้มลดลง
  ข.  พลังงานไอออไนเซชัน ของโลหะจะมากกว่าอโลหะ
  ค.  พลังงานไอออไนเซชัน ตามคาบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  ง.  พลังงานไอออไนเซชัน ของหมู่ 1 จะน้อยกว่าหมู่ 2
   
6. กำหนดให้ค่า IE1 – IE7 1.407  ,  2.862  ,  4.585  ,  7.482  ,  9.452  ,  53.274  ,  64.283  ข้อใดจัดอิเล็กตรอนได้ถูกต้อง
  ก.  2 , 5
  ข.  ,  6
  ค.  5  ,  2
  ง.  3  ,  4

   

7. จากกราฟข้อใดจัดอิเล็กตรอนได้ถูกต้อง
  ก.  2,3   2,5   2,8,3
  ข.  3,2   5,2   3,8,2
  ค.  2,4   2,5   2,8,3
  ง.  2,5   2,3   2,8,3
   


หน้าก่อน    หน้าต่อไป

แบบทดสอบชุดที่   1  2   3   4  5  6  7  8  9  10

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์